–  խորհրդատվություն  անշարժ գույքի տարբեր  ուղղությունների  վերաբերյալ,

–  փաստաթղթերի  նախագծերի  կազմում (պայմանագրեր, համաձայնագրեր),

– անշարժ  գույքի, հողի  հետ  կապված  գործարքների  բողոքարկում, գործարքների  անվավերության ճանաչում,

– պայմանագրերի, համաձայնագրերի  իրավական  վերլուծություն և  փորձաքննություն,

– անշարժ  գույքի  ժառանգության հետ  կապված  հարցերի  վերաբերյալ  աջակցություն,

– անշարժ  գույքի  հետ  կապված  գործարքների իրավաբանական աջակցություն,

– անհրաժեշտ իրավական փաստաթղթերի  վերլուծություն, հավաքում  և նախապատրաստում,

– գույքի և  հողի բաժանման հետ  կապված  հարցեր:

– դատական կարգով անշարժ  գույքի  սեփականության  իրավունքի ճանաչում:

– տան կամ բնակարանի հետ  կապված ժառանգության  խնդիրների  իրավաբանական լուծում,

– հայցադիմումների, բողոքների, պահանջների  և  այլ փաստաթղթերի  կազմում:

– այլ  իրավաբանական  ծառայություններ: