• Փաստաթղթերի ուսումնասիրում
 • Պայմանագրերի կազմում
 • Արտադատարանական բանակցությունների վարում հարցի լուծման նպատակով
 • Հայցադիմումի և դրա հետ կապված փաստաթղթերի նախապատրաստում և ձևակերպում
 • Հայցի հիմնավորում, պաշտպանում, գործի վարում ՀՀ վարչական դատարանում
 • Հայցի հիմնավորում, պաշտպանում, գործի վարում ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարաններում
 • Հայցի հիմնավորում, պաշտպանում, գործի վարում ՀՀ Վերաքննիչ դատարանում
 • Հայցի հիմնավորում, պաշտպանում, գործի վարում ՀՀ Վճռաբեկ դատարանում
 • Հաշտության պայմանագրի նախապատրաստում, կնքում եւ կատարման հսկողություն
 • Իրավաբանական անձանց գույքի սեփականաշնորհման փաստաթղթերի ձևակերպում
 • Իրավաբանական անձանց լուծարման փաստաթղթերի պատրաստում
 • Իրավաբանական անձանց գրանցման փաստաթղթերի պատրաստում
 • Իրավաբանական անձանց վերագրանցման փաստաթղթերի պատրաստում
 • Իրավաբանական անձանց վերակազմակերպման փաստաթղթերի պատրաստում
 • Իրավաբանական անձանց խախտված իրավունքների վերականգնման աջակցում
 • Իրավաբանական անձանց պարտքերի բռնագանձման աջակցում
 • Իրավաբանական անձանց իրավաբանական ուղեկցում
 • Փայատերերի և բաժնետերերի խախտված իրավունքների վերականգնման աջակցում
 • Սնանկացման ընթացակարգի իրավաբանական ուղեկցում
 • Քաղաքացիների խախտված իրավունքների վերականգնման աջակցում
 • Ներդրումային ծրագրերի իրագործման միջնորդություն
 • Ներդրողների խախտված իրավունքների վերականգնման աջակցում
 • Փաստաթղթերի պատրաստում հողամասերի ձեռքբերման վերաբերյալ
 • Քաղաքացիական իրավունքի հարցերով
 • Համամասնական իրավունքի հարցերով
 • Մարդու իրավունքների հարցերով
 • Աշխատանքային իրավունքի հարցերով
 • Տնտեսական իրավունքի հարցերով
 • Մաքսային օրենսդրության վերաբերյալ
 • Հողային օրենսդրության վերաբերյալ
 • Տեղական ինքնակառավարման ոլորտում օրենսդրության վերաբերյալ
 • Անշարժ գույքի գործառությունների վերաբերյալ
 • Պայմանագրեր կազմելու վերաբերյալ
 • Պայմանագրերի հարկադիր կատարման վերաբերյալ
 • Հարկման հարցերի շուրջ
 • Հասարակական կազմակերպություններին
 • Համատեղ ձեռնարկություններ գրանցելու վերաբերյալ
 • Կազմակերպությունների կանոնադրություններ կազմելու վերաբերյալ
 • Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովներ անցկացնելու վերաբերյալ
 • Կանոնադրական կապիտալը փոխելու վերաբերյալ
 • Ձեռնարկությունների գույքը եւ հիմնադիրների բաժնեմասը օտարելու վերաբերյալ
 • Կազմակերպությունների լուծարման վերաբերյալ
 • Ձեռնարկություններ ձեռք բերելու վերաբերյալ
 • Սեփականաշհնորհման վերաբերյալ